I en by er vi alle Fleksilister!

Vi ser for oss er en by med rettferdig, fleksibel og mangfoldig mobilitet, hvor folk er fleksilister. En by hvor alle har mulighet til å hoppe mellom et mangfold av reisetilbud hver dag. Vi kan også velge å ikke reise, eller å få noen andre til å utføre reisen for oss. Uansett, vil det virke som en helt fjern idé å skulle eie egen bil.

«Fleksilist» er en sammenslåing av ordene mobilist og fleksibel. Som fleksilist vil en tenke annerledes om hvilke reisevalg en faktisk har. Istedenfor bilskam og pekefinger, kan fleksilistens mobilitetsmønster motivere flere til å gå over til mer miljøvennlig transport.

Her er slik vi ser for oss at dette skal skje:


Rettferdig for folk, rettferdig for bransjen, rettferdig for byen og rettferdig for planeten tilsvarer bærekraft. Med dette som utgangspunkt kan vi etablere en ny praksis for hvordan vi utvikler mobilitet i byen.

Slik kan vi erstatte de reisene vi ikke ønsker at folk skal ta, og tilrettelegge for mobilitet som tar utgangspunkt i mennesket – ikke i fremkomstmiddelet.

1.1 Vi samler data som gjør at vi forstår byen

God mobilitet i en by tar deg dit du vil, samtidig som det gir et pusterom. Vi tror forutsetningen for å få til dette er å endre fokus fra ren effektivisering, til å forstå hva som gjør en god by god å leve i.

Ved bruk av sensorer og etnografi kan vi samle data som sammen gir en dypere forståelse av våre innbyggeres behov og hvordan mobilitet kan gi en merverdi i deres liv. 

1.2 Vi setter felles mål for rettferdig mobilitet

Når vi vet hva som er bærekraftig mobilitet, kan vi også skape den. En strategi med tydelige mål vil gi en felles forståelse for alle som vil ha en rolle innen mobilitet og motivere til handling.

Slik kan alle være med å skape løsninger for en bedre og mer rettferdig fremtid. 

1.3 Sammen utvikler vi mobilitet gjennom piloter

Vi ser for oss en by hvor private og offentlige aktører støtter hverandre for å danne et helhetlig mobilitetstilbud.

Mange ønsker å bidra, men for å sammen tegne et rettferdig mobilitetsbilde trenger vi lederskap. Vi mener myndigheter har tillit til å gå foran for å skape rammer for samarbeid til det beste for innbyggere. 

Mennesket skaper trafikk. Om vi skal bevege oss med små fotavtrykk trenger vi et mobilitetsbilde som får hverdagen vår til å gå opp, gir frihet til å bevege oss mellom ulike fremkomstmidler og bekreftelse på at vi har tatt et godt valg.

2.1 Legge til rette for nye valg

Om ikke lenge tror vi mange vil oppleve det unaturlig å eie egen bil i byen.

Vårt valg av transport er gjerne gjort lenge før reisen begynner. Hva som er tilgjengelig avhenger av hvor vi bor, jobber. Regnestykket for å få hverdagen til å gå opp avgjør hva vi velger å betale for.

Med en allianse av aktører kan vi bygge et sikkerhetsnett av nye løsninger som svarer opp dette regnestykket for fleksilisten. 

2.2 Se nye muligheter med fri bevegelse mellom alle tilbud

Ett mobilitetstilbud passer ikke alle reiser. Derfor foreslår vi å gi folk fleksibilitet til å bevege seg fritt mellom alle former for transport. Slik senker vi folks terskel for å prøve nye løsninger. 

I en by bor et mangfold av mennesker, det betyr at vi også trenger et mangfold av tilbud. Skaper vi rom for løsninger som lever opp til våre betingelser om rettferdig og fleksibel mobilitet sørger vi for en hverdag i god flyt for alle – hvor vi kan reise mindre, men med høyere kvalitet på reisene.

3.1 Rett vei for myke trafikanter

For å skape en levende bykjerne må myke trafikanters bevegelsesmønstre stå sentralt i byvekst og i hvordan vi utformer byggene våre.

Byer som er organisert rundt aktive former for reise vil være grønnere og sunnere. De blir mer rettferdige, sosiale og produktive enn byer som har utviklet seg etter bilen og kollektivtrafikkens kjøremønstre. Ved å prioritere syklister, turgåere, skatere, rullestolbrukere, barnevogntrillere og mikromobilitetspiloter vil vi få forbindelser som er trygge, uten hindringer og komfortable hele året. 

3.2 En felles kul.tur

Folk trenger flere valgmuligheter for transport, da vi ofte reiser med ulike forutsetninger, intensjon og mål. Dette gir rom for et mangfold av løsninger. Fra store aktører som sørger for en behagelig flyt – til mindre nisjer som gir oss glede og unike opplevelser.

Men for å komme hit må vi må begynne med kultur. En felles reisekultur hjelper oss å styre forventninger til reisen, hjelper oss å navigere mellom ulike fremkomstmidler og gir oss en høyere toleranse for det som følger med delte reiser. 

3.3 Vi trenger ikke å reise for å forflytte oss

Noen ganger er den beste reisen den du slipper å ta. Det gir deg mer tid, samtidig som en reduserer sin påkjenning på dagens infrastruktur og miljø.

Med dagens teknologi kan mange løse arbeidsdagen ved å forflytte seg metafysisk. Behov for å hente, levere eller utføres ærender kan løses gjennom plattformer som knytter våre behov til mobilitet som tjeneste. 

The future of transportation is not about inventions. It's about choices. 

- Henry Grabar

Mobilitetsfloken

I innovasjonsprosjektet Mobililtetsfloken har 13 aktører fra privat, offentlig og frivillig sektor jobbet sammen i 6 måneder, for å svare på spørsmålet: Hvilke muligheter oppstår når vi må flytte flere folk og mere varer, med bedre flyt, med mindre utslipp, tonnasje og miljøavtrykk?

Dette var vår brief:

Ny praksis

Dagens urbanisering møter ikke ønsket om verdiskapning og utvikling på en bærekraftig måte. Vi trenger nye måter å organisere samarbeid, skape nye insentiver og utfordre hvordan vi organiserer hverdagen.

Mennesket i sentrum
Våre behov og valg utløser forflytning av mennesker, varer og tjenester. Vi må sette mennesket i sentrum og skape en bedre mobilitetshverdag hvor individets behov og felleskapets interesser ikke er i konflikt.

Bedreflyt
Mangel på samhandling og integrasjon av transportløsninger gir dårligere flyt. Vi trenger et mangfold av tilbud og løsninger som spiller på lag. Resultatet er en portefølje med 14 forrettningskonsepter som sammen tegner ut en helhetlig strategi for hvordan vi kan møte fremtidens transportbehov.


.

Hva nå?

Disse tre anbefalingene er en oppsummering av innovasjonsprosessen og er basert på arbeidet gjort i innhenting av ny innsikt, konseptutvikling og eksperimentering. Nå går arbeidet videre inn i realiseringsfasen hvor de ulike konseptene som er arbeidet med vil følge sine egne løp ut i verden. Noen konsepter vil bli testet, pilotert eller implementert umiddelbart. Andre vil leve videre i nye former eller kreve mer modning og eksperimentering før de kan realiseres. 

- Innovasjonsbrief for Mobilitetsfloken kan lastes ned her

- Nøkkelinnsikter fra innsiktsdelen av prosessen kan lastes ned her

- Konseptoversikt kan lastes ned her